دانلود ترجمه مقاله تغییرات رفتاری حاصل از رشد مشترک سیستم اطلاعاتی حسابداری – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی تغییرات رفتاری حاصل از رشد مشترک سیستم اطلاعاتی حسابداری
 عنوان انگلیسی مقاله: Behavioral changes following the collaborative development of an accounting information system
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۳۴ صفحه
مجله  مجله حسابداری، سازمانها و جامعه
دانشگاه  دانشگاه آریزونا، مک کلند تالار ۳۰۱H، توسان
کلمات کلیدی  –
نشریه الزویر Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
پیشینه و توسعه فرضیه
مرور ادبیات
پیشینه سازمانی
چارچوب نظری
محیط تحقیق، جمع آوری داده و روش
محیط تحقیق
جمع آوری داده
انتخاب نمونه
هزینه های بیمار و استفاده از منابع
روش تحقیق
نتایج
آماره های توصیفی
آنالیز کاربرد منابع
آنالیز طول مدت بستری
استفاده از داده های هزینه توسط رئیس بخش
نتایج بدست آمده برای بخش بدون تغییر در سیستم اطلاعات حسابداری
بحث و نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

مقاله حاضر یکی از ابعاد سیستم های اطلاعات هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) را بررسی می کند که در ادبیات تحقیق حسابداری پیشین نادیده گرفته شده است: خواه مشارکت غیر حسابدار در توسعه سیستم اطلاعات بر تصمیمات تخصیص منابع شرکت کنندگان بعد از اجرای سیستم تاثیر گذار بوده باشد یا خیر. این بعد مشارکتی از توسعه سیستم نقش مهم وحساسی در محیط های حرفه ای ایفا می کند، زیرا اطلاعات حسابداری توسط تصمیم گیرندگان در طول تخصیص منابع نادیده گرفته شده اند.

مطالعه ما در واقع تست مشترکی از اثرات مشارکت کاربر در طراحی یک سیستم اطلاعات حسابداری ABC و چالش های رفتاری بعدی شرکت کنندگان می باشد. در اینجا اطلاعاتی در مورد دینامیک (پویایی) و موفقیت اجرای سیستم ارائه می کنیم. مطالعه ما محیطی بسیار مفید برای بررسی تاثیر مشارکت بر موفقیت سیستم خلق می نماید، زیرا مشارکت یکی از عناصر کلیدی طراحی سیستم ABC محسوب می گردد. تحقیق پیشین پیشنهاد می کند که سیستم ها به احتمال زیاد پذیرفته و موفق عمل می کنند، به شرطی که کاربران در طول توسعه سیستم در فرایند مشارکت داشته باشند؛ با این حال، مدارک و شواهد دال براین مسئله قاطع نمی باشد.

متخصصین حرفه ای مورد مطالعه ما را پزشکانی از بخش چشم پزشکی بیمارستانی تشکیل می دهند که روی بیماران سرپایی و بستری عمل جراحی آب مروارید انجام می دهند. ما روند اجرای یک سیستم اطلاعات حسابداری را مورد پژوهش قرار می دهیم که با بهره گیری از دانش پزشکان در مورد فعالیت ها و استفاده آنها از منابع، هزینه های استاندارد را توسعه دادند. در اینجا این مسئله را تست میکنیم که آیا اجرای این سیستم اطلاعات حسابداری جدید از طریق بررسی تغییرات کاربرد منابع منجر به کاهش هزینه گردید یا خیر.

سیستم جدید نتیجه تلاش مشترک بین پزشکان و حسابداران بیمارستان دولتی بزرگی در تایوان بود. توسعه سیستم هزینه استاندارد، فرایندی دو مرحله ای بود. اولاً از پزشکان خواسته شد تا از یک شیوه هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای توسعه اطلاعات هزینه استفاده کنند. سپس از این اطلاعات برای آنالیز مسیرهای بالینی فعلی ( پروتکل های درمانی استاندارد) و توسعه مسیرهای موثر جدید با هزینه های استاندارد متناظر برای بخش استفاده کردند. دخالت پزشک در فرایند بر رفتار آنها اثر گذاشت. آنها اطلاعات حاصل از سیستم هزینه استاندارد پیشین را نادیده گرفتند، اما از اطلاعات سیستم جدید برای کاهش مصرف منابع و هزینه های کلی بیمار استفاده کردند. بعد از روی کار آمدن سیستم جدید، مدارکی نیز بدست آمد دال براینکه پزشکان رفتار و تصمیمات خود را در طول آرایش مجدد منابع تغییر داده و بر بیماران مریض تر تاکید کردند.
نتایج بدست آمده به سازمان های بهداری و سایر سازمان های حرفه ای اشاره می کند که متخصصین حرفه ای در مورد کاربرد منابع و عملکرد مالی سازمان تصمیم گیری می کنند. به طور نمونه، متخصصین حرفه ای در توسعه سیستم اطلاعات حسابداری دخالت نمی کنند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دخالت متخصصین حرفه ای در توسعه سیستم ممکن است منجر به تغییراتی در رفتار شده و تصمیمات مربوط به اختصاص منابع را ارتقاء ببخشد.

ما به جریانات مختلف ادبیات تحقیق حسابداری کمک می کنیم. تحقیق پیشین در مورد مزایای مشارکت کاربر عملکرد سیستم را از طریق اندازه گیری نمرات رضایتمندی خودسنجی شده کاربر، ارزیابی می نماید. در اینجا نتایج تجربی مطرح می کنیم که نشان می دهند دخالت در طراحی سیستم منجر به بروز تغییرات حقیقی در آرایش منابع و ارتقاء عملکرد مالی می گردد. این مطالعه همچنین یکی از اولین مطالعاتی است که مشارکت غیرحسابدار را فاکتوری بحرانی و حساس در موفقیت سیستم های اطلاعات ABC برمی شمرد.

رئوس مقاله حاضر به شرح ذیل می باشد. بخش ۲ مطالعه را در چارچوب نظری انجام داده و فرضیات را ارائه می دهد. بخش ۳ توصیفی از محیط مطالعه ارائه نموده و روش تحقیق و جمع آوری داده را توصیف می کند. بخش ۴ نتایج تستهای تجربی را توصیف کرده و بخش ۵ نتایج مقاله را مطرح می کند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

This paper examines an aspect of activity-based costing(ABC) information systems that has been overlooked inprior accounting research literature: whether non-accountantparticipation in the development of the informationsystem influences the participants’ resource allocationdecisions after system implementation. This participatoryaspect of system development is crucial in professionalsettings because accounting information tends to be ignoredby decision-makers as they allocate resources (i.e.,Bergman, 1994).

Our study is a joint test of the effects of user participationin designing an ABC accounting information systemand the consequent behavioral changes by the participants.We provide insights into the dynamics and successof system implementation. Our study provides a particularlyuseful setting in which to examine the impact of participationon system success because participation is a keyelement of ABC system design (i.e., Hunton & Gibson,1999; Ives & Olson, 1984; Shields, 1995). Prior research suggests that systems are more likely to be accepted andconsidered successful if users are involved during systemdevelopment; however, evidence of this is inconclusive(i.e., Lynch & Gregor, 2004).

The professionals we study are physicians from theophthalmology department of a hospital who perform cataractsurgery on both inpatients and outpatients. Weinvestigate implementation of an accounting informationsystem that developed standard costs by incorporatingthe physicians’ knowledge about their activities and useof resources. We test whether implementation of thisnew accounting information system led to cost containmentbehavior by examining resource utilization changes.

The new system was the result of a collaborative effortbetween physicians and hospital accountants at a largegovernment-owned hospital in Taiwan. Development ofthe standard cost system was a two-stage process. First,physicians were asked to use an activity-based costing approachto develop cost information. They then used thisinformation to analyze current clinical pathways (standardtreatment protocols) and to develop new, more cost-effectivepathways, with corresponding standard costs for thedepartment. Physician involvement in the process appearsto have affected their behavior. They ignored information from the previous standard cost system, but appeared touse information from the new system to reduce resourceusage and overall patient costs.1 After the new systemwas in place, there is also evidence that physicians changedtheir behavior and decision-making as they redeployed resourcesand focused on sicker patients.

Our results have implications for healthcare and otherprofessional organizations where professionals make decisionsabout resource use, and thereby, the financial performanceof the organization. Typically, professionals are notinvolved in accounting information system development.Our results suggest that including professionals in systemdevelopment may lead to changes in behavior and improvetheir resource allocation decisions.

We contribute to several streams of accounting researchliterature. Prior research on the benefits of user participationgauges system performance by measuring selfreporteduser satisfaction scores (i.e., Foster & Swenson,1997; Shields, 1995; Swenson, 1995). We provide empiricalresults indicating that involvement in system designleads to actual changes in resource deployment and improvedfinancial performance. This study is also one ofthe first to identify non-accountant participation as a crucialfactor in the success of ABC information systems.

The remainder of the paper is organized as follows. Section2 sets our study within a theoretical context anddevelops our hypotheses. Section 3 presents a descriptionof the study setting and describes our data collection andresearch methodology. Section 4 describes results of ourempirical tests and Section 5 concludes the paper.

 


 عنوان فارسی مقاله: تغییرات رفتاری بعد از توسعه مشارکتی سیستم اطلاعات حسابداری
 عنوان انگلیسی مقاله: Behavioral changes following the collaborative development of an accounting information system

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا