دانلود ترجمه مقاله تحلیل شبکه اجتماعی در زمینه مهمان نوازی با نمایش بصری شبکه دانش

 

 عنوان فارسی مقاله: نمایش بصری شبکه های دانش تحلیل شبکه های اجتماعی حوزه تحقیق مهمان نوازی
 عنوان انگلیسی مقاله: Visual representation of knowledge networks: A social network analysis of hospitality research domain
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۶ صفحه
کلمات کلیدی تالیف مشترک، تحقیق مهمان نوازی، حوزه دانش، شبکه های دانش ، تحلیل شبکه اجتماعی
سال انتشار ۲۰۰۷
دانشگاه تایوان

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱  مقدمه
۲  مرور ادبیات
۱  ۲ نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد و تقسیم دانش
۲  ۲ تحلیل شبکه اجتماعی
۳  ۲ شبکه های اجتماعی و همکاری تحقیقاتی
۴  ۲ جامعه تحقیقات تجاری مهمان نوازی
۳  روش و جمع آوری داده
نتایج و بحث
تحلیل توصیفی
۲  ۴ مشخصات شبکه
۳  ۴ کاهش شبکه
تحلیل N دسته
نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 ۱ مقدمه

حوزه دانش یک رشته مطالعاتی خاص تلقی می گردد که زمینه ای معمولی ایجاد کرده و با تائید هدف و ارزش اعضا و افراد ذینفع هویت مشترک را توسعه می دهد. منبع اصلی مشارکت اعضا و کمک به رشته مطالعه ، الهام و روشن سازی می باشد به گونه ای که مفهوم اعمال و ابتکارات خود را درک می کنند. به علاوه، حوزه دانش یک ساختار تکاملی تلقی می گردد که پروسه تعاملات اجتماعی و همکاری میان اعضاء یا شرکت کنندگان را دربرمی گیرد. همانند مفهوم Ba (فضای مشترک برای دانش زایی) نوناکا و کونو (۱۹۹۸) ، ساختار اجتماعی حوزه دانش از شبکه های رسمی ( مثلاً آکادمیک یا موسسات) و شبکه های غیر رسمی (مثلاً گروههای کاری یا نیروهای کاری) تشکیل میشود که واحد معمولاً مشترکی برای همکاری و پیشرفت دانش جمعی در اختیار اعضاء سازمان قرار می دهد. میزان انتقال یادگیری و دانش در حوزه خاص به کیفیت روابط رسمی و غیر رسمی میان اعضای سازمان بستگی دارد. در راستای این روابط ، هنجارها و ارزشهای اجتماعی و معنای مشترک میان اعضاء از جمله عوامل مهم برای موفقیت و پیشرفت حوزه دانش تلقی می گردد.

افزایش علاقه به مدیریت دانش و شبکه های مشارکتی باعث بازآفرینی تکنیک هایی شده است که مدارک ریاضی و بصری از پیشرفت و تکامل شبکه فراهم می کنند. روش تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) یکی از روشهای تشخیصی به کار رفته برای تحلیل اطلاعات مربوط به الگوهای همکاری در فابریک اجتماعی است که اعضای گروههای مختلف را به هم وصل می کند. در صورت استفاده در حوزه ای خاص، این روش تحلیلی امکان شناسایی الگوهای تعاملی میان اعضای شبکه ، تعداد و ساختار زیرگروهها در شبکه هاو سازمان دهی و تکامل آنها را فراهم می آورد. نمایش بصری این شبکه ها درک و شناخت اکولوژیکی و سرشاری از حوزه دانش خلق می کند. در این مطالعه، مولفین از روش SNA برای تحلیل شبکه های تحقیقاتی مشترک در گروه آکادمیک خاص، اعضای جامعه تحقیقات تجاری مهمان نوازی استفاده کردند.مطالعه حاضر همراستا با کارهای پیشین گالیسون (۱۹۹۷) ، نیومن (۲۰۰۱b) و باربارا (۲۰۰۲) انجام شد، آنها شبکه های همکاری تحقیقاتی در سایر حوزه های علمی را مطالعه کردند. ساختار این شبکه ها بسیاری از مشخصات جالب توجه جوامع تحقیقاتی را فاش می کند. در جامعه تحقیقات مهمان نوازی، این شیوه امکان ارائه معیارهای قابل مشاهده و بصری از شبکه های مشارکتی در میان محققین آکادمیک را فراهم می آورد.  معیارهای مذکور ، ساختار دسترسی به شبکه و شکل گیری شبکه ها و روابط تالیف مشترک را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند. تجسم ساختار شبکه جوامع تحقیقاتی ، نسبت به روشهای تحلیل محتوا قراردادی یا مطالعات سنتی برتری دارد.

 محدودیت ها و راهبردهای تحقیقاتی آتی :
این مطالعه بازتابی از ابعاد مهم و جالب توجه جامعه محقق مهمان نوازی بود. با این حال، تحلیل انجام شده بر اساس مدارک داده های تالیف مشترک حاصل از مجلات برتر دارای محدودیت هایی می باشد. ابتداعاً، جنبه های جزئی تر همکاری های تحقیقاتی را بررسی نمی کند. تحقیق در زمینه جامعه شناسی جوامع علمی نشان داد که این قبیل جوامع در نتیجه الگوهای ارتباطی غیر رسمی و میان فردی قوی توسعه می یابند (مثلاً در صورت تشکیل جلسه محققین در کنفرانس ها و بازدیدهای میان دانشگاهی،  ایده ها مبادله شده و راجع به پروژه های تحقیقاتی برنامه ریزی های لازم انجام می گیرد). ماهیت سرشار و غنی ارتباطات غیر رسمی و تاثیر آنها بر همکاری به واسطه داده های تالیف مشترک کاملاً مشخص نمی شود. محدودیت دوم داده های تالیف مشترک ، عدم توجه به قدرت، سیاست، و سایر مکانیسم های اجتماعی در تحلیل شبکه اجتماعی می باشد. مطالعه حاضر به سئوالات خاصی نظیر سئوالات زیر پاسخ نمی دهد: دلیل پیوستگی گروههای خاص نسبت به گروههای دیگر چیست؟ و عوامل محرک شکل گیری همکاریهای تحقیقاتی چیستند؟ در نتیجه پرسش های علمی جالب توجه به راهبردهایی مهم برای تحقیق آتی تبدیل می شوند.به علاوه، این مطالعه فرصتهای جدیدی برای تحقیق آتی فراهم آورد. یکی از راهبردهای بسط این مطالعه، کمک گرفتن از سایر مجلات اصلی در رشته مهمان نوازی یا حتی تحقیقات توریسم می باشد. بدین طریق می توان همکاری محققین اصلی در حوزه های معرفی شده با سایر افراد در حوزه های مختلف را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.یکی از بخشهای فوق العاده مهم تحقیق، مطالعه تکامل و پیشرفت شبکه ها می باشد. مطالعات آتی در این جهت توسعه شبکه ها با گذشت زمان را مطالعه کرده و تغییر طولی شبکه های مختلف و ساختارهای آنها را مشاهده می کنند. مطالعه حاضر ، اولین مرحله در ارائه راهبردهای جدید در رابطه با تحقیق مهمان نوازی بوده و مشوقی برای تلاشهای بیشتر در جهت شناخت رشد شبکه های دانش و تهیه سرمایه فکری و اجتماعی می باشد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۱٫ Introduction

A knowledge domain is a particular field of study that creates a common ground and a sense ofdevelopment of a common identity by affirming its purpose and value to members and stakeholders(Wenger et al., 2002). It is the main source of inspiration for the members to participate in andcontribute to the field of study so that they make sense of their actions and initiatives. Furthermore, aknowledge domain is an evolving structure that involves the social process of interactions andcollaborations among the members or participants (Galison, 1997). Similar to the concept of ‘‘Ba’’(shared space for knowledge creation) by Nonaka and Konno (1998), the social structure of a knowledgedomain consists of formal networks (e.g., academies or associations) and informal networks (e.g., workgroups or task forces) that provide organizational members with a commonly shared platform tocollaborate and advance collective knowledge. The extent of learning and knowledge transfer within aparticular domain depends on the quality of both formal and informal relationships amongorganizational members. Along with these relationships, the underlying social norms and values, and ashared meaning among the members are important for the success and advancement of a knowledgedomain (Wenger, 1998).

Increased interests in knowledge management and collaborative networks ofpractice have resulted in techniques that provide mathematical and visual evidence of networkdevelopment and evolution. Social network analysis (SNA) is one such diagnostic method for analyzingdata about the patterns of collaboration within the social fabric that connects members in differentgroups. When applied to a particular domain, this analytical method allows one to identify interactionpatterns among the network members, the number and structure of the subgroups within the networks,and their organization and evolution (Anklam, 2003). A visual representation of such networks provides for a rich and ecological understanding of a knowledge domain. In this study, the authors used SNA toanalyze the research collaboration networks within a particular academic group, the members ofhospitality business research community. The study was in line with previous works by Galison (1997),Newman (2001b), and Baraba´ si et al. (2002) who studied the networks of research collaborations in the context of other scientific domains. The structure of such networks reveals many interesting features of research communities. For the hospitality research community, this approach enables one to construct observable and visual measures of the available collaborative networks among academic researchers. These measures are useful for assessing the structure of network access and the formationof co-authorship networks and relationships. Visualizing the network structure of research communitiesprovides unique advantage over conventional content-analytical methods (e.g., Jogaratnam et al., 2005;Rutherford and Samenfink, 1992; Weaver and McCleary, 1989; Weaver et al., 1990) or traditionalcitation studies (e.g., Howey et al., 1999; Woods and Schmidgall, 1995).

۶٫ Limitations and future research directions

This study reflected upon many important and interesting dimensions of hospitality researcher community. However, the analysis based on ‘‘hard’’ evidence of coauthorship data from top journals bears its own limitations. Primarily, it does not capture the ‘‘softer’’ aspects of research collaborations. Research into the sociology of scientific communities (Hagstrom, 1965; Garvey and Griffith, 1971) indicated that such communities develop also as a result of strong inter-personal and informal communication patterns (e.g., ideas are exchanged and research projects are devised when researchers meet in conferences and inter-university visits). The rich essence of these informal communications and their impact on collaborations cannot be fully captured by co-authorship data. The second limitation of co-authorship data is its inability to include the power, politics, and other social mechanisms into the social network analysis. The current study cannot answer certain questions such as ‘‘why are certain groups more cohesive than others?’’ and ‘‘what are the motivating factors that lead to the formation of research collaborations?’’ Subsequently, these interesting scientific inquiries become important directions for future research. Furthermore, this study provided new opportunities for future research. One direction this study can be extended is the inclusion of other major journals in the hospitality or even tourism research. This inclusion will enable the study of how far the core researchers in their represented domains collaborate with others from different domains. The study of evolution and advancement of networks is also an increasingly important area of research. Future studies in this direction can include studying the development of the networks overtime and observe how different networks and their structures change longitudinally. This study is the first step in these new directions for hospitality research and will encourage more efforts towards understanding the growth of knowledge networks and the building of social and intellectual capitals.


 عنوان فارسی مقاله: نمایش بصری شبکه های دانش تحلیل شبکه های اجتماعی حوزه تحقیق مهمان نوازی
 عنوان انگلیسی مقاله: Visual representation of knowledge networks: A social network analysis of hospitality research domain

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا