دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان قابلیت مدیریت مدرسه و فرهنگ سازمانی – مجله الزویر

 

 عنوان فارسی مقاله: رابطه بین فرهنگ سازمانی و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه
 عنوان انگلیسی مقاله: Relationship between Organization Culture and Sufficiency School Management
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۹ صفحه
مجله  مجله علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه  دانشکده آموزش و پرورش، گروه مدیریت آموزشی دانشگاه کین خون
کلمات کلیدی  –
نشریه Elsevier

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ سؤالات تحقیقاتی
۳ اهداف تحقیق
۴ فرضیات تحقیق
۵ متدلوژی تحقیق

۵ ۱جمعیت و نمونه‌ها
۵ ۲متغیرهای تحقیق
۵ ۳ ابزار تحقیق
۵ ۴ آنالیز داده‌ها

۶ نتایج و بحث ها

۶ ۱ نتایج

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

بر اساس تغییرات در بازه زمانی جهانی شدن مربوط به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، تغییرات سریع اتفاق می‌افتد. در نتیجه، سازمان مجبور است که برای بقا و توسعه قدرت برای سازمان، خودش را با این ساختار، و مدیریت در شکل‌های گوناگون وفق دهد. مدیریت سازمانی مجبور است بر پایه رهبران، که رهبری می‌کنند، و همکاری کارکنان سازمان قرار بگیرد. اگر کارکنان سازمان اصطلاحاتی براساس فکر و اندیشه، اعتقاد، ارزش، کار گروهی، سنت و عرف را تقسیم کنند باعث توسعه فرهنگ سازمانی خواهند شد. وارد شدن به استاندارد مدیریت آموزشی بر پایه همکاری از طرف مدیر و معلم تحت فرهنگ مدرسه می‌باشد. در سال ۱۹۸۸، Patterson بیان کرد که فرهنگ رفتار کارکنان را در این موارد تحت تأثیر قرار می‌دهد: هدف سازمان، اختیار، تصمیم‌گیری، حس تعلق، اعتماد، کیفیت کار، تشخیص، سخاوت و بخشش، حمایت، صداقت، و تنوع کارکنان. یافته‌های تحقیقی فراوانی از جمله این موارد وجود دارد: Lacharee Dechyotin در سال ۲۰۰۷، Wilaiwan Meyam در سال ۲۰۰۸، Nopamad Prapa در سال ۲۰۰۹، Sombat Sangpon در سال ۲۰۰۹، و Pirach Jmaradnaew در سال ۲۰۱۰ فهمیدند که فرهنگ سازمانی، تشکیلات یادگیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فرهنگ قوی مدرسه موفقیت و کیفیت آموزشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در حال حاضر، وزیر آموزش استراتژی پیش‌برنده کفایت و شایستگی فلسفه اقتصادی (Sufficiency Economy Philosophy) را با بکار بردن مدیریت آموزشی، مدیریت یادگیری، مدیریت فعالیت دانش‌آموز مشخص کرده است. در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، مدارس بایستی قادر به به‌کارگیری از کفایت و شایستگی فلسفه اقتصادی در مدیریت فرایند آموزشی، و مدیریت مناسب با مفاد هر مدرسه، باشند. (وزیر آموزش در سال ۲۰۰۷) دسته ایالتی شمالی ۲، شامل سه ایالت می‌باشد: Sakonnakhon، Nakhonphanom و Mukdahan (دولت Gazette در سال ۲۰۰۹). در آنجا ادارات کاری مهمی وجود داشتند که مدارس نوع دوم را کنترل می‌کردند تا براساس مدیریت وزیر آموزش پیش برود، Office of Secondary Educational Service Area 23 مراقب مدارس نوع دوم در ایالت Sakonnakon بود، و Office of Secondary Educational Service Area 22 مراقب مدارس نوع دوم در ایالت های Nakhonphanom و Mukdahan بود. هر دو واحد کاری اجرا شدند تا به سیاست وزیر آموزش خدمت کنند و همچنین کفایت و شایستگی فلسفه اقتصاد را برای ۳ تا ایالت به کار بگیرند. وزیر آموزش هدف مدارس نمونه در مدیریت فرآیند آموزشی را مشخص کرد، و مدیریت بر اساس کفایت و شایستگی فلسفه اقتصادی در هر ایالت بود. (وزیر آموزش در سال ۲۰۱۰) فهمید که مدارس در ایالت‌های Nakhonphanom و Mukdahan، ۵ مدرسه از ۸۱ مدرسه (۶٫۱۷%) بودند که به کار گرفته شده‌اند. به علاوه، در ایالت Sakonnakhan، ۸ مدرسه از ۴۵ مدرسه (۱۷٫۷۸%) به‌کارگرفته شده بودند. …

۶٫    نتایج و بحث ها:
۶٫۱    نتایج:
۶٫۱٫۱    فرهنگ سازمانی مدارس نوع دوم، به‌طورکلی و در هر جنبه، در درجه بالایی بودند، درجه‌بندی از درجه بالا به پایین عبارت است از: هدف مدرسه، کیفیت، تنوع و گوناگونی کارکنان، صداقت، اختیار، تصمیم‌گیری، سخاوت و حمایت، شناخت، و اعتماد.
۶٫۱٫۲    کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه در مدارس نوع دوم، به صورت کلی و در هر جنبه، در سطح بالایی قرار دارند، درجه‌بندی به ترتیب از بالاترین درجه به پایین‌ترین درجه عبارت است از: مدیریت کلی کار، سیاست و خط مشی، بودجه، و آکادمیک بودن.
۶٫۱٫۳    رابطه بین فرهنگ سازمانی، و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه، به‌طورکلی، در درجه نسبتاً بالایی قرار دارد. با در نظر گرفتن هر جنبه، رابطه بالایی بین عامل کیفیت و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه وجود دارد. رابطه نسبتاً بالایی از همه ۹ تا عامل، و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه وجود دارد، درجه‌بندی از بالا به پایین عبارتست از: تصمیم‌گیری، اختیار، سخاوت و حمایت، تنوع و گوناگونی کارکنان، حس تعلق، شناخت، و صداقت.
۶٫۱٫۴    فرهنگ سازمانی کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ۳ تا عامل وجود دارد که می‌تواند کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه را پیش‌بینی کند، درجه‌بندی قدرت پیش بینی از بالا به پایین عبارتست از: کیفیت (X6)، تصمیم‌گیری (X3)، و اختیار (X2).

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

According to the rapid changes in globalization period regarding to social, economic, and politicalaspects. As a result, the organization had to adjust itself in its structure, and management in various forms forsurvival and developing strength for the organization. Organizational management had to be based on theleaders who had leadership, and collaborative working of organizational staffs. If the organizational staffs hadshared expression based on thought, belief, value, team working, the tradition and custom leading todevelopment of Organizational Culture, would be occurred. To enter the standard of Educational Management, was based on collaboration from both of the administrator, and teacher under School Culture. Patterson (1988)stated that the culture influenced the staffs’ behavior in : the objective of organization, empowerment, decisionmaking, sense of belonging, trust, quality of work, recognition, generosity and support, honesty, and diversity ofstaffs. There were many research findings : Lacharee Dechyotin (2007), Wilaiwan Meyam (2008), NopamadPrapa (2009), Sombat Sangpon (2009), and Pirach Jmaradnaew (2010) found that the Organizational Cultureaffected Learning Organization, and Strong School Culture affected the Success, and Educational Quality.In the present, Ministry of Education specified the strategy driving the Sufficiency Economy Philosophy byapplying with Educational Management, Instructional Management, and Student Activity Management. By2010-2011, the schools should be able to apply the Sufficiency Economy Philosophy in instructional processmanagement, and management appropriate with context of each school, every school throughout the country.(Ministry of Education, 2007) Upper Northern Provincial Cluster 2, consisted of 3 provinces: Sakonnakhon,Nakhonphanom, and Mukdahan (The Government Gazette, 2009) There were important work offices monitoredand controlled the Secondary Schools in order to drive according to direction of Ministry of Education, by theOffice of Secondary Educational Service Area 23 took care of Secondary Schools in Sakonnakon Province, andthe Office of Secondary Educational Service Area 22 took care of Secondary Schools in Nakhonphanom, andMukdahan Provinces. Both of work units implemented to serve the policy of Ministry of Education as well asapplied the Sufficiency Economy Philosophy into 3 provinces. According to the Ministry of Education specifiedthe objective which the model schools in instructional process management, and management based on theSufficiency Economy Philosophy in every province. (Ministry of Education, 2010) found that the schools inNakhonphanom, and Mukdahan Provinces, there were 5 schools out of 81 schools (6.17%) were recruited.Moreover, there were 8 schools out of 45 schools (17.78%) in Sakonnakhon Province, were recruited.According to the above, could be seen that the Organizational Culture was very important especially theSchool Culture which would increase the efficiency of management. If it was appropriately applied in workmanagement adequately in Sufficiency School Management, which included small number of schoolsimplemented the policy of Ministry of Education. Therefore, the researcher was aware of the importance , andinterested in studying the Organizational Culture Factor affecting Sufficiency School Management ofSecondary Schools in of the Upper Northeastern Provincial Cluster 2, in order to conclude as informationtechnology for school management in Secondary Schools of the Eastern Group, and Upper NortheasternProvincial Cluster 2, and to make plan and determine the policy in Secondary School Educational Service Areas o t h a t t h e s c h o o l w o r k m a n a g e m e n t w o u l d b e m o r e e f f i c i e n t .2. Research Questions2.1 What is the situation in Organizational Culture of Secondary Schools in Upper Northeastern ProvincialCluster 2?2.2 What is the Sufficiency School Management of Secondary Schools in Upper Northeastern ProvincialCluster 2 ?2.3 Is there relationship between Organizational Culture, and Sufficiency School Management of SecondarySchools in Upper Northeastern Provincial Cluster 2 ?2.4 Which factor affecting the Sufficiency School Management of Secondary Schools in Upper NortheasternProvincial Cluster 2 ?

 


 عنوان فارسی مقاله: رابطه بین فرهنگ سازمانی و کفایت و شایستگی مدیریت مدرسه
 عنوان انگلیسی مقاله: Relationship between Organization Culture and Sufficiency School Management

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا