دانلود ترجمه مقاله کاربرد مدیریت کیفیت جامع در شرکت صنایع غذایی – مجله امرالد

 

 عنوان فارسی مقاله: نیل به مزایای مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM در شرکت های مواد غذایی
 عنوان انگلیسی مقاله: Quality management benefits through the “soft” and “hard” aspect of TQM in food companies
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۸صفحه
مجله  مجله جنبه های “نرم” و “سخت” از مدیریت کیفیت جامع در شرکت های مواد غذایی
دانشگاه  دانشکده مدیریت بازرگانی غذا دانشگاه جوانینا کشور یونان
کلمات کلیدی  شرکت های مواد غذایی، مزایای مدیریت کیفیت، عناصر نرم و سخت TQM
نشریه امرالد emerald2

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مزایای مدیریت کیفیت
عناصر TQM تاثیرگذار بر مزایای مدیریت کیفیت
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
پرسشنامه
نمونه
روش
نتایج
پروفایل های شرکت
EFA عناصر TQM و مزایای مدیریت کیفیت
تاثیر عناصر نرم و سخت برنامه های TQM بر مزایای مدیریت کیفیت شرکت ها
بحث
نتایج

 


 

بخشی از ترجمه:

 

 مقدمه

مدیریت کیفیت یک فلسفه مدیریت می باشد که بر طبق مدیریت کیفیت جامع (TQM) از شیوه مکانیزه و محدودی به نام کنترل کیفیت آماری معرفی شده توسط شیوارت   به شیوه کل نگر و بشردوستانه تکامل یافته است. TQM در میان صنایع و بخشهای مختلف گسترش یافته است. مدارک حاصل از کار میدانی دییل و بردسل  (۱۹۹۹) این ایده و نظر را تائید می کنند که اقتباس TQM در صنعت عرضه و توزیع مواد غذایی مناسب می باشد. اما بر طبق اظهارات اسپیگل   و آلصالح ، TQM یک استراتژی مدیریت کیفیت می باشد که در صنعت تولید مواد غذایی کاربرد کمی دارد.
تقریباً در کلیه تعاریف TQM ، دو جنبه مهم را می توان شناسایی نمود که شامل عناصر نرم ( یا فلسفی) و سخت (یا فنی) TQM می شوند. از جمله نمونه های عناصر سخت می توان به کنترل فرایند آماری و ابزارهای حل مسئله ایشکاوا   اشاره نمود.
از جمله نمونه های عناصر نرم TQM می توان به رهبری، مهارت و فرهنگ سازمانی، تعهد اجرایی، سازمان باز، دینامیک تیم مشارکتی و توانمندسازی اشاره نمود.
هدف از اجرای TQM ، فراهم نمودن محصولات یا خدمات کیفی برای مشتریان می باشد که این امر بهره وری را افزایش و هزینه هارا کاهش می دهد. در نتیجه، رقابت پذیری شرکت و رضایتمندی مشتری در محل بازار و فروش افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اگر طرح و برنامه TQM به درستی اجرا شودف آنگاه بر طیف وسیعی از بخشهای مرتبط با محیط کسب و کار داخلی و خارجی  تاثیر مثبتی اعمال می کند.
مبانی عملی TQM بر طیف وسیعی از عملیات های شرکتها، از سوی محققین مورد توجه قرار گرفته است. اما پاسخگویی به این سئوال سخت و دشوار است که آیا TQM شگفتی عظیم کیفیت می باشد یا اداره غلط کیفیت. پاسخ به عوامل مختلفی بستگی دارد، مثلاً تیپ سازمانی که TQM برای آن استفاده شده است و تعریف مورد استفاده برای TQM. این توضیح پایه فراخوانی تحقیقات تجربی بیشتری برای روشن شدن ارتباط مسیر تکاملی TQM با شرایط موفقیت بحرانی در یک بخش، صنعت یا عصرو دوره اقتصادی می باشد. موفقیت تحقیق TQM به توسعه معیارهای معتبر و مطمئنی بستگی دارد که جنبه های حقیقی TQM اقتباس شده از سوی شرکت ها در دنیای واقعی را تکرار می کنند. در این رابطه نه تنها اندازه گیری باید با تحقیقی خاص همسانی داشته باشد، بلکه این مسئله باید در میان تحقیقات زیاد نیز صدق کند.

 نتایج
در مقاله حاضر عناصر و جنبه های نرم و سخت TQM در سیستم های مدیریت شرکت های مواد غذایی کشف شده اند. بنابراین مزایای مدیریت کیفیت مثلاً ارتقاء کیفیتف مزایای کارکنان، رضایتمندی مشتری و ارتقاء عملکردکسب و کار حاصل شده است. برطبق چارچوب ارائه شده براساس روابط معنادار بین عناصر TQM و مزایای مدیریت کیفیت، بهینه سازی عملکردکسب و کار از طریق ارتقاء کیفیت صورت گرفت. به علاوه، بهینه سازی مزایای کارکنان و رضایتمندی مشتری از طریق عناصر نرم TQM و ارتقاء کیفیت حاصل گردید. بالاخره، ارتقاء کیفیت عاملی است که به شکلی مثبت متاثر از عناصر و جنبه های نرم TQM قرار گرفته است. از طرف دیگر، عناصر و جنبه های سخت TQM هیچ گونه تاثیر مستقیمی بر کلیه مزایای مدیریت کیفیت فوق نشان نمی دهند، اما یک تاثیر غیر مستقیم اعمال می کنند، زیرا این عناصر TQM همبستگی قوی با عناصر و جنبه های نرم TQM دارند.
مدیران شرکت های مواد غذایی باید به اهمیت کاراکتر دودویی TQM و مخصوصاً نقش پیشروی جنبه نرم TQM و نقش حمایتی جنبه سخت در اجرای TQM و نیل به مزایا پی ببرند. شرکت مواد غذایی که در یک بحران غیر قابل پیش بینی غالب در محیط کسب و کار مثلاً یونان مشغول فعالیت است، از طریق عناصر وجنبه های نرم و سخت TQM می تواند به مزایای مدیریت کیفیت مهمی دست یافته و سپس بر مشکلات ناشی از بازار مالی داخلی و بین المللی غلبه نماید.
تحقیق حاضر دارای محدودیت هایی می باشد. اندازه کوچک نمونه شرکت های مواد غذایی پاسخ دهنده، تنوع این شرکت ها و کاراکتر ذهنی داده های جمع آوری شده از جمله محدودیت هایی هستند که توصیه های تحقیق آتی را پیشنهاد می دهند.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Quality management is a management philosophy, which has evolved from a rathernarrow and mechanistic approach known as statistical quality control introduced byShewhart, to a more holistic and humanistic approach under the term total qualitymanagement (TQM) (Dahlgaard-Park et al., 2001). TQM has spread globally across different industries and sectors (Santos-Vijande and Alvarez-Gonzalez, 2009;Corredor and Goni, 2010). The evidence from the fieldwork of Beardsell and Dale(1999) endorses the view that TQM is suitable for adoption within the food supplyand distribution industry. However, according to van der Spiegel et al. (2005) andAlsaleh (2007), TQM is the least frequently used quality management strategy in thefood manufacturing industry.In almost all definitions of TQM, two substantial aspects can be identified,which include the “soft” (or “philosophical”) and the “hard” (or “technical”) TQMelements (Dale, 1996; Thiagaragan et al., 2001; Hafeez et al., 2006; Douglas, 2006;Jimenez-Jimenez and Martinez-Costa, 2009; Arumugam et al., 2009). Examples of the“hard” TQM elements include statistical process control and Ishikawa problem-solvingtools. The “soft” TQM elements come from leadership, organizational skill andculture, executive commitment, open organization, participative team dynamics andempowerment ( Jimenez-Jimenez and Martinez-Costa, 2009).The purpose of implementing TQM is to provide quality products or servicesto customers, which will, in turn, increase productivity and decrease costs. Asa consequence, company competitiveness and customer satisfaction in the marketplacewill be enhanced (Kumar et al., 2011). In other words, if the TQM plan is implementedproperly, it positively influences a wide range of areas regarding the internaland external business environment (Abdullah et al., 2008; Kumar et al., 2009;Santos-Vijande and Alvarez-Gonzalez, 2009; Arumugam et al., 2009; Salaheldin, 2009;Corredor and Goni, 2010; Valmohammadi, 2011). Corredor and Goni, 2010; Valmohammadi, 2011).The practical implications of TQM on an increasing range of firms’ operations arereceiving growing attention from researchers (Santos-Vijande and Alvarez-Gonzalez,2009). However, it is difficult to answer the question whether TQM is a terrific qualitymarvel or a tragic quality malpractice. The answer depends on several factors, forinstance, to what type of organization TQM is applied and what definition of TQM isused (Bergquist et al., 2005). This statement underlie the call for more empiricalresearch to clarify how the TQM evolutionary path is related to critical successconditions within an economic sector, industry and era (Idris and Zairi, 2006).The success of the TQM research depends on the development of valid and reliablemeasures which replicate the actual TQM elements, companies adopt in the real world.Not only should the measurement be consistent within a certain study, but also acrossmany studies ( Jitpaiboon and Rao, 2007). According to Oakland (2011), there is a needto improve the common understanding concerning which quality improvementapproaches and tools to use in order to support continuous improvement and improvethe “quality rating” of companies. Fotopoulos and Psomas (2009a) propose theinvestigation of the impact of the “soft” and “hard” TQM elements on the qualitymanagement benefits in different business sectors.The present study contributes to the body of literature by focusing on thebeneficial effects of the TQM philosophical elements and quality tools/techniquesin the food sector. The purpose of the study is to examine the two-dimensionalnature of TQM in food companies and to explore the impact of the “soft” and “hard”TQM elements on the quality management benefits. Two measurement modelsare formulated and tested through exploratory factor analyses (EFA). The first modelconsists of the “soft” and “hard” TQM elements, while the second one consistsof the internal and external quality management benefits. The factors thatsignificantly influence quality management benefits are determined through multiplelinear regression analyses.

 


 عنوان فارسی مقاله: نیل به مزایای مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM در شرکت های مواد غذایی
 عنوان انگلیسی مقاله: Quality management benefits through the “soft” and “hard” aspect of TQM in food companies
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *