دانلود رایگان ترجمه مقاله گزارش آنلاین از حسابداری در جامعه سایبری – امرالد ۲۰۰۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گزارش آنلاين متصل و تحت نظر سيستم مركزي ؛ حسابداري در جامعه الكترونيكي به همراه ترجمه فارسی 

 

عنوان فارسی مقاله: گزارش آنلاین از حسابداری در جامعه سایبری
عنوان انگلیسی مقاله: Online reporting: accounting in cyber society
رشته های مرتبط: حسابداری و فناوری اطلاعات، اینترنت و شبکه های گسترده، تجارت الکترونیک
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
نشریه امرالد (Emerald)
مجله مجله حسابداری در جامعه اینترنتی (Accounting in cybersociety)
کد محصول F21

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

  

بخشی از ترجمه فارسی:

خلاصه
هدف- اين مقاله با هدف معرفي موضوعي خاص آغاز مي شود.
طراحي/ اسلوب شناسي/ طريقه- اين مقاله تمركز روي موضوع خاصي را معرفي مي كند، ظهور پديده گزارش (دهی) آن لاين و موضوعاتي كه آن پديده در ارتباط با حسابداري بوجود مي آورد و به صورت خلاصه مشاركت مقالات در آن موضوع را مرور مي كند.
يافته ها- يافته هاي مبتني بر اينكه مقالات در خصوص اين موضوع، درك از نقطه تلاقي و اثرپذيري بين گزارش آن لاين و حسابداري را توسعه مي دهد.
اصالت/ ارزش- اين مقاله مشاركت هاي مربوط به موضوع را در موقعيت نامعلومي (مبهمي) قرار مي دهد كه به موجب آن گزارش آن لاين به صورتي انتقادي، تغييري و زمينه اي به لحاظ واقعيت ها و پتانسيل ها، فهميده مي شود.
كلمات كليدي- عملياتهاي آن لاين، اينترنت، وب جهاني، اطلاعات حسابداري، تحقيقات.
نوع مقاله- مرور كلّي
ظهور وب به عنوان يك منبع اطلاعاتي و به عنوان يك وسيله ارتباطي، به صورت گسترده اي به عنوان يك پديدة كليدي در زمان ما، شناخته شده است. وب نمونة مشهودي از جهاني سازي و ظهور صرفه جويي هاي همراه با معرفت (آگاهي) است (هلال وتِيلُر ۱۹۹۹؛ لِيمر ولارين، ۱۹۹۹). هلال وتيلُر (۱۹۹۹)، تأكيد مي كنند كه زمينة اقتصادي و اجتماعي جهاني چقدر در حال متفاوت شدن است- و تهديدات و فرصتهايي كه اين تحول عرضه مي كند- در نتيجة آنچه آنها در عين حالي كه يكي شدن “جهان” در يك بازار جهاني به واسطة وجوه امري دانش، تحت تأثير قرار مي گيرد”، مي بينند. (هلال وتيلر ۱۹۹۹، صفحه ۶۳). از نظر اين مؤلّفين اين تغييرات يك انقلاب اطلاعاتي را كه ايجاد كنندة سيستم هاي جديد اقتصاد سياسي است، تشكيل مي دهند. آنها استدلال مي كنند، توانايي ما جهت “كنترل اطلاعات” كه “بصورت غيردقيق در يك عامل يك ميليوني ضرب شده” در دهه هاي اخير از قرن گذشته در جريان بوده است تا به واسطه ضرب در يك ميليون تاي ديگر زودتر از زمان معمول، افزايش يابد. (هلال و تيلر ۱۹۹۹ صفحه ۶۳). در ارتباط با نكته ذكر شده، آنها بر اين عقيده اند كه: “در چند كلمه، يك پاية تكنولوژيكي، خِبرده تر براي مسائل اقتصادي در حال ساخته شدن است كه بر فشارهاي قبلي ما فائق مي آيد” در عين حال اين (پايه تكنولوژيكي)” نوعي از فعاليت هاي به يك اندازه مشكل را در ارتباط با ابعاد سياسي، اقتصادي و زيست محيطي ارائه مي كند” (هلال وتيلر ۱۹۹۹، صفحه ۶۴). تأثير انقلابي سيستم آن لاين بر گزارش دهي مستلزم اين معنا بوده است كه اينترنت به عنوان يك وسيله ي ارتباطي در راستاي انتشار اطلاعات حسابداري، به صورت چشمگيري مورد استفاده قرار گرفته بوده است. براي نمونه، بنگاه هاي تجاري، بصورت قابل توجهي از اينترنت بعنوان يك ابزار براي انتشار اطلاعات حسابداري استفاده مي كرده اند، در حالي كه يك “دنياي با سرعت در حال تغيير مربوط به گزارش دهي شغلي” را شكل مي دهد، آنچه ليمر و سايرين (۱۹۹۹) آنرا نامگذاري مي كنند ساير سازمانها، شامل NGO ها و گروه هاي مبارزاتي كه ممكن است عليه ابعاد مختلف فعاليت صنفي، مبارزه كنند، هم در حال تجهيز كردن خود به فن آوري موجود هستند. اين موضوع خاص AAAJ به دنبال بحث انتقادي در خصوص اين پيشرفتهاي مهم در مقابل حسابداري و نتايج اقتصادي و سياسي- اجتماعي گسترده تر، است.
به نسبت اين پويايي هاي زمينه اي، مفاهيم ضمني حسابداري در اشكال متنوعش (اداري، غيراداري؛ مالي، غيرمالي؛ اجتماعي و محيطي؛ و غيره…)، برجسته هستند (ظاهر مي شوند). از چند لحاظ، انتقادي، جايگزيني يا از لحاظ باور عمومي، در گزارش دهي و حسابداري آن لاين، يك منفعت در حال ظهور و پيشرفت، وجود داشته است. جنبه مربوط به پتانسيل هاي مثبت و منفي گزارش آن لاين نسبت به جنبه هاي قالب بندي شده به واسطة لنزهاي اقتصادي، فني، جامعه شناسي، فرهنگي و سياسي، جنبه تمركز منفعت ذاتي است، در اين جنبه خاص در ادبيات كاملتر، شماري مداخلات نظريه پردازانه موجود بوده است. همچنين در اينجا كسب اطلاعاتي در جهت گزارش دهي آن لاين به صورت زمينه اي از اين حيث كه چگونه تشكيل يا ساخته شده و چه چيزي را تشكيل داده يا بوجود مي آورد، ضروري است، و كاري كه مي تواند به شكلي نتيجه بخش با تأكيدات مختلف، شامل (تأكيدات) اقتصادي، اجتماعي و سياسي، به عهده گرفته شود (گال هوفر و سايرين؛ ۲۰۰۶). پيرو تحقيق اخير انجام شده در كره جنوبي، اينترنت عملاً به عنوان تغييردهنده شخصيت دمكراسي شناخته شده است: اين موضوعات مورد بررسي و كنكاش برجسته و مهم هستند. هوانگ يونگ- سوك و يانگ سونگ- چن ۲۰۰۳؛ چنگ وُو-يونگ ۲۰۰۵). اين پيشرفتها موجب تغييرات در خاصيت وضع استاندارد حسابداري و سياست سازي جهت انعكاس ظهور حسابداري در فضاي مجازي مي شوند (ليمر و سايرين ۱۹۹۹) اكسي ا اُو و جونز ۲۰۰۲). در حالي كه در اين مسير بيشتر از يك شروع گام برداشته شده است. لكن هنوز هم كارهاي زيادي هست كه از لحاظ تحليل انتقادي، تفسيري و زمينه اي در غالب ادبيات وسيعتري، لازم است تا انجام شود (پاولز ۲۰۰۵). براي مسائل نياز ويژه اي وجود دارد تا به صورت جامع تري نسبت به حسابداري مورد مطالعه قرار گرفته شوند. در حالي كه رشد قابل توجهي در تحقيقات متمركز بر حسابداري/ ارتباط آن لاين وجود داشته است (ليمر و سايرين ۱۹۹۹؛ اكيسيائو و جونز۲۰۰۲؛ گال هافر و سايرين ۲۰۰۶) بسياري از اين تحقيقات راجع به خاصيت هاي به صورت قراردادي توصيف شده بوده اند و تحليل بيشتر اجتماعي تفسير و اقتصادي كه به صورت نظريه اي اعلام شده است در اين حوزه ضروري است.
موضوع خاص AAAJ كه در خصوص گزارش آن لاين پديدار شده است، از چهار آيتم گوناگون تشكيل شده است كه جوانب تفسيري و انتقادي را در برابر رابطة بين وسيلة آن لاين و حسابداري/ گزارش دهي، به همراه مي آورد. به علاوه، پيرم سيكا، به همراه همكارانش در انجمن حسابداري و امور تجارتي، از شكلي از گزارش آن لاين در فعاليت هاي كاريش استفادة وسيعي مي كند، او در خصوص دو فقره از اقلام مذكور، تفسيري ارائه مي كند (اقلام گال هافر و سايرين ۲۰۰۶ و پي بتي ۲۰۰۶)، هر دوي اين موارد به واسطة رشد و ارتقاءِ اشكالي از توانمندسازي و آزادسازي حسابداري دروب، تحت تأثير قرار گرفته اند. گال هافر و سايرين ۲۰۰۶ و پي سي ۲۰۰۶ به نوبت پاسخهايشان را اظهار مي كنند.
بَرت و گندرُن (۲۰۰۶)، بررسي مي كنند كه چگونه مميزين (حسابداري) تلاش كرده اند تا البته در برخي موارد تلاشي موفقيت آميز، اعتمادشان را در قلمرو اينترنت برقرار كنند. معماري اين تلاش ما را به آن سوي نظريه پردازي بسيار ساده برده و خاصيت سياسي و آينه هاي درگير را آشكار مي كند. مؤلّفين ادعا مي كنند براي نيروبخشي مجدد بازار براي نشان دادن مهارت مميزي، كه اظهار شده در حال افول است، مؤسسّات حرفه اي حسابرسي در آمريكاي جنوبي، پروژة امنيت مسئوليت وب را راه اندازي كرده اند. اين تحقيق با نظريه پردازي در خصوص ابهام ارتباطات اجتماعي داخلي كه بر اساس آن اعتماد مربوط به ادعاهاي حرفه اي نسبت داده شده اند، ادامه مي يابد تا تأكيد كند كه چگونه تجارت گرايي، آشكار در تلاش هاي انجام شده جهت commodify trust و مفهوم ذاتي پروژه تأمين امنيت (بيمه) از طريق لنز تجاري توسط برگزيدة متخصص به شكل دهي اين پيشرفت يا تشكيلات و ارتقاء سطح اجتماعي اعتماد به وب كمك كرده است. اين تحقيق در نتيجه ورايِ معاني بازار آزاد به نظر مي رسد و در حالي كه اين حوزه (ناحيه) از مداخله حسابرسي را احاطه كرده تا معقوليت اين معاني را زير سئوال ببرد. اين تحقيق آشكار مي كند كه حرفه ها از مسير خدماتيِ داراي منفعت عمومي شان به سمت تجارت گرايي پايه اي تر منحرف شده است. فرضيه اين انحراف از آنجايي كه اعتماد به بازرسان كم شده است يك فرآيند متناقض است. يك جنبه از نظرية اجتماعي در رابطه با اعتماد، تأكيدات نقش انتقادي را كه متخصصين در حرفه اي كردن فرآيندها دارند، توسعه داده است. اين توسعه از حيث تأكيد متخصصين به شهرت گذشته مهارت گرايي است، اعتمادي كه آنها براي سيستمهاي تخصصي متعلق به خودشان در نظر مي گيرند. در اين تحقيق قابليت اعتماد مشاور و بازرس مقابله و مقايسه شده و اشكال معين تري از قابليت اعتماد بازرس در اين جنبه ها مطرح شده اند.
باكِر (۲۰۰۶) عقيدة عينيت معرفت شناسانه در گزارش دهي مالي را بررسي مي كند در حالي كه ابهام (پيچيدگي) درگير در كاربرد عبارات “واقعيت اقتصادي” و “عرضه بي طرف” را آشكار كرده روي مسائل مطرح شده توسط كميسيون تبادل امنيتي ايالات متحده و ارتباط مربوط به هيئت استانداردهاي حسابداري مالي ايالات متحده از لحاظ حسابداري در راستاي فعاليت هاي اينترنتي، تمركز مي كند. اين هيئت ها در نهايت براي نقض تعهد ظاهريشان به عقايد مربوط به واقعيت اقتصادي و عرضه ي طرف در نظر گرفته شده اند. باكر از بحث انجام شده توسط موك (۲۰۰۴) اين استدلال را اقتباس مي كند كه قوانين حسابداري مالي شبيه قوانين مربوط به يك بازي است و نمايش هاي انجام شده در مطابقت با اين قوانين مي توانند هرچه را كه در ارتباط با واقعيت اقتصادي باشد واقعي بنامند. اين قوانين از ميان يك مذاكره سياسي به يك اجماع كاري مي رسند و اين مسئله بنا به اظهار عقيدة باكر، به طور خاصي در مورد حسابداري براي فعاليت هاي اينترنتي، آشكار است. هرچند، در اين زمينه، وضع كنندگان استانداردها سعي كرده اند تا نقش داور ظاهري را تا اندازه اي مناسب كنند تا از ظاهر شدن بصورت سياسي يا جدال برانگيز، بپرهيزند. وقتي اجماعي پديدار مي شود اگر چه اين اجماع منافع قدرتمندان را بيشتر از ضعيفان، منعكس كند، حسابداري هاي تهيه شده به همان اندازه اي از لحاظ معرفت شناسي، واقعي توصيف يا ارائه شده اند كه يك شيوة كاهش برخورد روي نتايج، توصيف شده است. گاهي اوقات يك اجماع، مخصوصاً مشكل به دست مي آيد ولي پس از آنكه به دست آمد نتايج معلوم تري ازفرآيندهاي تا حد زيادي به صورت مستبد اداره شده توسط كساني كه قدرت بيشتري دارند، پديدار مي شود. بنابراين تمركزي بر حسابداري اينترنتي طبيعت سياسي و جدال انگيز حسابداري را بيشتر آشكار مي كند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract Purpose – This essay sets out to introduce the special issue. Design/methodology/approach – The essay introduces the focus of the special issue, the manifestation of the phenomenon of online reporting and the issues it engenders in relation to accounting, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue. Findings – Finds that the papers in this special issue extend the understanding of the interface between online reporting and accounting. Originality/value – The essay locates the contributions of the issue within a problematic, whereby online reporting is understood critically, interpretively and contextually in terms of its actualities and potentialities. Keywords Online operations, Internet, Worldwide web, Accounting information, Research Paper type General review The rise of the web[1] as a source of information and as a communicative medium is widely acknowledged as a key phenomenon of our times. It is a visible example of globalisation and the rise of knowledge economies (Halal and Taylor, 1999; Lymer et al., 1999). Halal and Taylor (1999) emphasise how different the social and economic global context is becoming – and the threats and opportunities that this represents – as a result of what they see as the “unifying” of the world “into a global market governed by the imperatives of knowledge” (Halal and Taylor, 1999, p. xvii). For these authors, the changes constitute an information revolution that creates new systems of political economy. Our ability to “handle information”, they suggest, which “multiplied by roughly a factor of 1 million” in the latter decades of the last century is on course to increase by another millionfold sooner rather than later (Halal and Taylor, 1999, p. xvii). In this regard, they maintain: “In short, a more sophisticated, technological foundation for economies is being built that transcends our former constraints” yet this “presents a variety of equally unprecedented challenges” in relation to political, economic and ecological dimensions (Halal and Taylor, 1999, p. xviii). The online revolution’s impact on reporting has meant that the internet has increasingly been used The current issue and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/0951-3574.htm The guest editors are grateful to James Guthrie and Lee Parker for their guidance and support in the guest editors’ editing of this special issue (and for arranging the refereeing of this paper) and to all the people who supported the special issue by submitting papers or acting as reviewers for these papers. They also would like to thank Gloria Parker for her administrative support during her stay in Aberdeen. Accounting in cybersociety 625 Received April 2006 Accepted May 2006 Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol. 19 No. 5, 2006 pp. 625-630 q Emerald Group Publishing Limited 0951-3574 DOI 10.1108/09513570610689631 as a means of communication in the dissemination of accounting information. Corporations, for instance, have increasingly been using the internet as a medium for disseminating accounting information, constituting what Lymer et al. (1999) term a “rapidly changing world of business reporting”. And other organisations, including NGOs and campaign groups who may campaign against various dimensions of corporate activity, are also mobilising the available technology. This AAAJ special issue seeks to critically discuss these important developments vis-a`-vis accounting and the wider socio-political and economic consequences. In relation to the contextual dynamics, the implications for accounting in its various guises (official, unofficial; financial, non-financial; social and environmental; and so on) appear significant. From a number of perspectives, whether critical, alternative or mainstream, there has been an emerging and developing interest in online reporting and accounting. The positive and negative potential of online reporting in relation to perspectives shaped by technological, economic, sociological, cultural and political lenses is the focus of substantive interest and there have been a number of theoretical interventions in this respect in the wider literature. There is also a need to gain insights into online reporting contextually in terms of how it is constituted or constructed and what it constitutes or engenders, a task that may be fruitfully undertaken with various emphases, including economic, social and political (Gallhofer et al., 2006a). Following the recent research undertaken in South Korea, the internet is understood to change the character of democracy in practice: the issues to be explored are significant (Hwang Yong-seok and Yang Seung-chan, 2003; Chang Woo-young, 2005). The developments entail changes to the character of accounting standard setting and policy making to reflect the manifestation of accounting in cyberspace (Lymer et al., 1999; Xiao and Jones, 2002). While more than a start has been made, there is still much to be done in terms of critical, interpretive and contextual analysis in the wider literature (Pauwels, 2005). And there is a particular need for the issues to be studied more thoroughly in relation to accounting. While there has been significant growth in studies focused on the accounting/online interface (Lymer et al., 1999; Xiao and Jones, 2002; Gallhofer et al., 2006a) many have been of a conventionally descriptive character and there is a need for more theoretically informed critical and interpretive social analysis in this area. Hence, the case for this special issue. The AAAJ special issue on online reporting that has emerged is constituted by four diverse contributions bringing critical and interpretive perspectives to the interface between the online medium and accounting/reporting. In addition, Prem Sikka, who along with colleagues in the Association of Accountancy and Business Affairs, makes extensive use of a form of online reporting in his own campaign work, offers a commentary (Sikka, 2006) on two of the contributions (those of Gallhofer et al. (2006a) and Paisey and Paisey (2006a)), both of which are influenced by a desire to foster and promote forms of enabling or emancipatory accounting on the web. Gallhofer et al. (2006b) and Paisey and Paisey (2006b) in turn offer their responses.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا