دانلود ترجمه مقاله ارتباط میان منحنی تنش-کرنش مهندسی و منحنی تنش-کرنش واقعی (Sciepub 2014) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Sciepub در ۸ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

ارتباط میان منحنی تنش-کرنش مهندسی و منحنی تنش-کرنش واقعی

عنوان انگلیسی مقاله:

Correlation between Engineering Stress-Strain and True Stress-Strain Curve

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf 
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله شکل دادن فلزات، متالوژی صنعتی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله آمریکایی مهندسی عمران و معماری – American Journal of Civil Engineering and Architecture
کلمات کلیدی روابط تنش – کرنش، آزمون کشش، ویژگی های مکانیکی فلزها، کشش تک محوری
کلمات کلیدی انگلیسی tension testing – mechanical properties of metals – stress-strain relationships – uniaxial tensile
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فناوری، مالزی
نویسندگان Iman Faridmehr، Mohd Hanim Osman، Azlan Bin Adnan، Ali Farokhi Nejad، Reza Hodjati، Mohammad Amin Azimi
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.12691/ajcea-2-1-6
بیس است  
مدل مفهومی دارد  
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۰۶۴۷
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Sciepub
نشریه Sciepub

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است  

 

فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- روش تحقیق

۲ – ۱: نمونه های آزمون

۲ – ۲: تجهیزات آزمایش

۲ – ۳: روند آزمایش

۳٫ نتایج و مباحثات

۴- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

رایج ترین روش مورد پذیرش در ارزیابی ویژگی های مکانیکی فلزها، آزمون کشش خواهد بود. هدف اصلی این آزمون تعیین ویژگی های مرتبط با طراحی الاستیک دستگاه ها و ساختارها می باشد. بررسی روابط تنش – کرنش حقیقی و مهندسی سه نمونه در انطباق با استاندارد ASTM E 8 – ۰۴ هدف این مقاله می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، ارزیابی مقادیر مانند مقاومت کشش نهایی، مقاومت تسلیم، درصد افزایش طول و کاهش ناحیه، کرنش شکست و مدول های یانگ وقتی نمونه ها در معرض بارگذاری کششی تک محوره بودند، انجام شد. نتایج نشان می دهد که ویژگی های مواد فلزی مستقل از ضخامت آن ها می باشد و عموما در مقادیر تنش و کرنش یکسانی تسلیم می شوند و شکست می خورند. همچنین، نتیجه گیری شد که بیشینه مقادیر تنش حقیقی تقریبا ۱۵% بیشتر از بیشینه مقادیر تنش مهندسی است درحالی که بیشینه مقادیر شکست کرنش ۱٫۵% کوچکتر از حداکثر مقادیر شکست کرنش مهندسی می باشد.

مقدمه

نقش مهم ویژگی های مکانیکی در ارزیابی ویژگی های اساسی مواد مهندسی همراه با توسعه مواد جدید و همچنین کنترل کیفیت مواد برای کاربرد در طراحی و ساخت را نمی توان نادیده گرفت. وقتی یک ماده قرار است به ساختار مهندسی اعمال شود که در معرض بارگذاری می باشد، باید تضمین کرد که ماده مقاومت کافی و صلبیت لازم برای تحمل بارهایی که در طول عمر عملکردی خود تجربه می کند، می باشد. آزمون کشش رایج ترین نوع آزمون تلفیق شده در اندازه گیری ویژگی های مکانیکی مواد می باشد. تهیه اطلاعات طراحی پایه در مقاومت مواد، هدف انجام آزمون کشش می باشد. همچنین، آزمون کشش به عنوان یک آزمون قابل پذیرش برای مشخصات مواد درنظر گرفته می شود. پارامترهای اصلی مانند مقاومت کششی (UTS)، مقاومت تسلیم یا نقطه تسلیم (σ_y)، مدول های الاستیک (E)، درصد افزایش طول (%∆L) و کاهش در مساحت (%RA) درطی آزمون کشش به منظور توصیف منحنی تنش – کرنش بدست آمدند. دیگر پارامترها شامل سختی، ارتجاع و نسبت پواسون (υ) را می توان ازطریق استفاده از این روش آزمایش محاسبه کرد. انجام آزمون کشش ازطریق کاربرد بار طولی یا محوری در نرخ انبساط خاص در یک نمونه کشش استاندارد با ابعاد مشخص، شامل طول سنجش و ناحیه سطح مقطعی عمود بر جهت بار، تا زمان شکست انجام می شود. به منظور محاسبه تنش و کرنش، بار کشش اعمال شده و انبساط درطی آزمون ثبت می شوند.

 

۴- نتیجه گیری

آزمون جهانی بر روی سه نمونه آزمون ساخته شده از فولاد کم کربن به ترتیب با ضخامت ۶ mm، ۸ mm و ۱۰ mm و نرخ بارگذاری ۵ mm/min در آزمایشگاه مواد و ساختارها، دانشگاه فناوری مالزی (UTM) انجام شد. براساس نتایج، نتیجه گرفته شد که ضخامت نمونه ها هیچ اثری بر خواص مواد فلزی ندارد و مقاومت تسلیم، مدول یانگ و تسلیم و شکست چنین نمونه هایی در مقادیر تنش و کرنش یکسانی رخ می دهد. همچنین، حداکثر مقادیر تنش مهندسی ۱۵% کمتر از حداکثر مقادیر تنش حقیقی ظاهر می شوند در حالی که حداکثر مقادیر شکست کرنش ۱٫۵% بالاتر از حداکثر مقادیر شکست کرنش حقیقی می باشند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The most commonly accepted method in evaluation of the mechanical properties of metals would be the tension test. Its main objective would be to determine the properties relevant to the elastic design of machines and structures. Investigation of the engineering and true Stress-strain relationships of three specimens in conformance with ASTM E 8 – ۰۴ is the aim of this paper. For the purpose of achieving this aim, evaluation of values such as ultimate tensile strength, yield strength, percentage of elongation and area reduction, fracture strain and Young’s Modulus was done once the specimens were subjected to uniaxial tensile loading. The results indicate that the properties of steel materials are independent from their thickness and they generally yield and fail at the same stress and strain values. Also, it is concluded that the maximum true stress values are almost 15% higher than that of the maximum engineering stress values while the maximum true strain failure values are 1.5% smaller than the maximum engineering strain failure values.

 

۱- Introduction

The significant role of the mechanical properties in evaluation of the fundamental properties of engineering materials along with development of new materials and also quality control of materials for application in design and construction cannot be neglected. Once a material is meant to be applied within an engineering structure that will be subject to loading, it must be guaranteed that the material possesses enough strength and rigidity to withstand the loads it will experience in its service life. Consequently, a number of experimental techniques have been developed by engineers for the purpose of mechanical testing of engineering materials subjected to tension, compression, bending or torsion loading. The tension test would be the most common type of test incorporated in measurement of the mechanical properties of materials. Provision of basic design information on materials strength is the purpose of conduction of tension test. Also, tension test is considered as an acceptance test for the specification of materials. Major parameters such as the tensile strength (UTS), yield strength or yield point (σy), elastic modulus (E), percent elongation (ΔL%) and the reduction in area (RA%) are obtained during the tension test in order to describe the stress-strain curve. Other parameters including toughness, resilience and Poisson’s ratio (ʋ) can also be calculated through the use of this testing technique. Conduction of the tensile test is done through application of longitudinal or axial load at a specific extension rate to a standard tensile specimen with known dimensions, including the gauge length and cross sectional area perpendicular to the load direction, until failure. In order to calculate the stress and strain, the applied tensile load and extension are recorded during the test.

 

۴- Conclusions

The Universal Test was conducted on the three test specimens made of low carbon steel with a thickness of 6mm, 8mm and 10mm respectively and a loading rate of 5 mm/min at the Laboratory of Structures and Materials, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Based on the results, it was concluded that the thickness of the specimens had no effect on the properties of steel materials mainly yield strength and Young module and yielding and failure of such specimens occurs at the same stress and strain values. Also, the maximum engineering stress values appeared to be 15% lower than that of the maximum true stress values while the maximum engineering strain failure values are 1.5% higher than the maximum true strain failure values.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

ارتباط میان منحنی تنش-کرنش مهندسی و منحنی تنش-کرنش واقعی

عنوان انگلیسی مقاله:

Correlation between Engineering Stress-Strain and True Stress-Strain Curve

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا