دانلود ترجمه مقاله اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه دو پایه در تست موش صحرایی بالغ – ۲۰۱۴

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه دو پایه در تست موش صحرایی بالغ

عنوان انگلیسی مقاله:

The Effect Of Hydro-alcoholic Extract of Urtica dioica Root on Testes In Adult Rats

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله  گیاهان دارویی، علوم باغبانی و علوم گیاهی
مجله مربوطه مجله علوم زیستی – Life Science Journal
دانشگاه تهیه کننده  گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران
کلمات کلیدی این مقاله گزنه، مطالعه بافتی، بافت بیضه، رت
رفرنس دارد
نشریه Lifesciencesite

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۸صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن درج نشده است

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده

۱- معرفی

۲- مواد و روش ها

۳- نتایج

۴- بحث

 


  • بخشی از ترجمه:

چکیده

گیاه گزنه (Urtica dioica) دارای تاریخچه ای طولانی در استفاده بین مردم می باشد که بر اساس دانشی ست که بر پایه ی گیاهان دارویی ست؛ گیاه گزنه جزو گیاهان دارویی دوپایه قرار دارد و دارای کاربردهای دارویی ست. ۸۰ سر رت نر بالغ به طور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند. سه گروه دوزهای ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم از عصاره ی هیدروالکلی ریشه ی گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت سه روز دریافت کردند که برای تعیین دوز کشنده این کار انجام شد. یک گروه به عنوان گروه کنترل و گروه دیگر به عنوان گروه شاهد و سه گروه دیگر دوزهای ۷۵، ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم را به مدت ۲۰ روز دریافت کردند. بعد از این دوره، رت ها کشته شدند و سطح سرمی هورمون های FSH, LH و تستوسترون به وسیله ی radioimmunoassay مشخص شد. اندام بیضه از بدن جدا شد و سپس نمونه های بافتی رنگ آمیزی شدند. تغییراتی که بر روی بیضه ها رخ داده است مطالعه شد و داده های جمع آوری شده آنالیز شد. در پایان تیمار با عصاره، درگروه سه (۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) کاهش میانگین وزن بدن دیده شد. میانگین تعداد سلولهای اسپرماتوگونی در هر لوله، سلول های لایدیگ در ضخامت لوله ها، در گروه آزمایشی سه در مقایسه با گروه یک( ۷۵ میلی گرم در کیلو گرم) به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. به هر حال، ضخامت متوسط توبول ها در گروه دو( ۱۵۰ میلی گرم در کیلوگرم) و گروه سه(۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) در مقایسه با گروه کنترل و گروه شاهد نیز به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره ی ریشه ی گزنه در دوز ۷۵ میلی گرم در کیلوگرم اثر مثبت بر روی سلول های اسپرماتوگونیا داشته است و دوز ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم دارای اثر منفی بر این سلول ها می باشد.

۴- بحث

در گروه های دریافت کننده ی عصاره با دوزهای ۱۵۰و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم در هر روز، به ترتیب، وزن بدن رت ها به صورت قابل توجهی بعد از ۲۰ روز تیمار با عصاره ی ریشه ی گزنه در مقایسه با روز قبل از درمان کاهش پیدا کرده بود. این کاهش وزن بدن در این گروه ها ممکن است به دلیل فعالیت آنتی لیپیدی گزنه و کاهش فعالیت HMG-COA ردوکتاز باشد. کاهش این آنزیم موجب تقلیل کلسترول کلی، کاهش نسبت (LDL/HDL) از طریق کاهش غلظت LDL می شود. گزارش شده است که عصاره ی آبی گزنه که با دوز ۱۵۰ میلی گرم در کیلوگرم به مدت ۳۰ روز به موش داده شده است باعث بهبود پروفایل های لیپیدی شده است. کاهش معنی دار کلسترول کلی، کاهش نسبت (LDL/HDL) از طریق کاهش کلسترول نیز گزارش شده است. همچنین نشان داده شده است که عصاره ی اتانولیک برگ گزنه موجب افزایش کلسترول و کاهش کلسترول LDL می شود. Nassiri-Asl نشان داد که عصاره ی گزنه در دوز ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم بصورت معنی داری موجب کاهش سطح کلسترول کل و همچنین کاهش غلظت لیپوپروتئین کلسترول می شود. پیشنهاد شده است که عصاره ممکن است نقش مستقیمی در سنتز لیپوپروتئین ها و متابولیسم آنها داشته باشد. Meguro و همکاران گزارش داده اند که استرول‌های گیاهی که از نظر ساختاری شباهت زیادی به کلسترول دارند، می توانند کلسترول را از میسل های مخلوط جابجا کنند و این به این دلیل است که استرول‌ها از کلسترول بسیار آبگریزترند. این جابجایی ها باعث کاهش سطح کلسترول میسل ها و در نتیجه کاهش جذب کلسترول می شود. بنابراین این امکان وجود دارد که عصاره ی گیاه گزنه بتواند ذخیره سازی کلسترول را در این مکانیزم کاهش دهد.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

Urtica dioica (UD) with a long history of usage in folkloric and science based herbal medicine is dioeciously and has therapeutic applications. This study was aimed to assess the effect of nettle root extract UD on the testes of adult rats. Eighty adult male rats were randomly divided into 8 groups. Three groups received 300, 600 and 1000 mg/kg/day of hydro-alcoholic extract of nettle root intraperitoneally for 3 days for determining lethal dose. One group, as control and another as sham and three others received 75, 150, 300 mg/kg/day for 20 days. The rats were then sacrificed and serum levels of FSH, LH and testosterone were determined by radioimmunoassay. The testes removed from the body and then stained tissue samples, changes of testicular tissue were studied and data collected were analyzed. There was a reduction in the mean body weight in the experiment group 3 (300 mg/kg/day) at the end of the treatment. The mean number of spermatogonia per tubular tubules, Leydig cells/mm2 in diameter tubules (µm) in the experiment group3 compared to experiment group1 (75 mg/kg/day) decreased significantly (P<0.05). However, the average diameter of the tubules of the experimental group 2 (150 mg/kg/day) and group 3 (300mg/kg/day) compared to control and sham groups decreased significantly (P<0.05). This study showed that administration of nettle root extract, at a dose of 75 mg/kg has had a positive effect on spermatogenesis and with 300 mg/kg dose has had a negative effect on spermatogenesis.

۴٫ Discussion In groups received extract 150, 300 mg/kg/day respectively, mean BW showed a considerable decrease after 20 days of treatment with the nettle root extract in comparison to a day before the starting of the treatment. This decrease of body weight in these groups may be due to nettle antilipidemic activity that decreased HMG-COA reductase activity. Decrease of this enzyme is caused reduction in total cholesterol, low density/high density cholesterol (LDL/HDL) ratios via lower concentrations of LDL (Malini et al., 2004). It was reported that stinging nettle aqueous extract (150 mg/kg/day) given for 30 days to rats, improved the blood lipid profile. Significant lowering in total cholesterol, low density/high density cholesterol (LDL/HDL) ratios via lowering concentration of LDL, was reported (Daher et al., 2006). It was showed that the ethanolic extract of stinging nettle leaf increased serum HDL cholesterol and lowered serum LDL cholesterol, (Avci et al., 2006). Nassiri-Asl showed that Urtica dioica extract at 100 and 300 mg/kg significantly reduced the levels of total cholesterol (TC), and low-density lipoproteincholesterol (LDL-C). It was suggested that the extract may have a direct role in lipoprotein synthesis and metabolism (Nassiri-Asl et al., 2009). Meguro et al. reported that plant sterols which are structurally similar to cholesterol could displace cholesterol from mixed micelles, since they are more hydrophobic than cholesterol. This replacement causes a reduction of micellar cholesterol level and consequently lowers cholesterol absorption (Meguro et al., 2001). Thus, it is possible that UD extract could decrease the storage of cholesterol through this mechanism (Nassiri-Asl et al., 2009).

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه دو پایه در تست موش صحرایی بالغ

عنوان انگلیسی مقاله:

The Effect Of Hydro-alcoholic Extract of Urtica dioica Root on Testes In Adult Rats

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا