دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام

ID-10069297-300×300

 

 عنوان فارسی مقاله: رابطه بین محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام
 عنوان انگلیسی مقاله: Conservatism, Disclosure and the Cost of Equity Capital
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۳ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۳۳ صفحه
سال انتشار ۲۰۱۰
دانشگاه دانشکده کسب و کار دانشگاه کوئینزلند کشور استرالیا

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده

۱ مقدمه

۲ مرور ادبیات و توسعه فرضیه

۱٫۲ بررسی اجمالی
۲٫۲ ادبیات تجربی
۳٫۲ مبنای نظری
۴٫۲ فرضیه

۳ روش تحقیق

۱٫۳ مدل اقتصاد سنجی
۲٫۳ هزینه سرمایه سهام
۳٫۳ محافظه کاری
۴٫۳ افشاء

۴ داده های نمونه

۵ نتایج

۱٫۵ نتایج رگرسیون نمونه ادغام شده
۲٫۵ نتایج رگرسیون سالانه
۳٫۵ نتایج رگرسیون مرتبه ای
۴٫۵ سایر ملاحظات

۶ جمع بندی و نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

سایر ملاحظات
در این بخش، نتایج وابسته به چندین ملاحظه مهم را ارائه می دهیم. ابتدا، مدارک مقدماتی مستقیمی در مورد رابطه بین محافظه کاری و افشاء ارائه می دهیم، ساختارهایی که آنالیز قبل، به طور ضمنی با آنها به شکل مکانیسم های جانشینی رفتار می کند. در ادامه، به کشف حساسیت نتایج بدست آمده نسبت به انتخاب پروکسی برای هزینه سرمایه سهام، محافظه کاری و افشاء می پردازیم ( محیط اطلاعات شرکتی).این دسته از آنالیزها، نتایج را فاش نموده و از توانمندی لازم برخوردار هستند که بتوانیم به عنوان پروکسی هر معیار آنها را انتخاب کنیم.
رابطه بین محافظه کاری و افشاء
استدلالات زیربنایی H1 و نتایج مطرح شده در قسمت فوق با نگرش مدیریت در مورد افشاء و محافظه کاری به عنوان مکانیسم های جانشینی همخوانی دارد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

In this study, we seek insights into the economic consequences of accounting conservatism byexamining the relationship between conservatism and cost of equity capital. Appealing to both theanalytical and empirical literatures, we posit a negative association, with greater accountingconservatism mapping into a reduced cost of equity capital. However, we also posit that the strengthof this relation is conditional upon the firm’s information environment, with it being the strongest forfirms for which the greatest information asymmetry exists and the weakest (and potentiallynegligible) for firms in the highest information environment. Underlying this prediction is thesupposition that conservatism and disclosure represent jointly-determined strategies which form apart of the overall financial reporting strategy of the firm.1As elaborated on in the next section, this study finds its theoretical roots in the models ofGietzmann and Trombetta (2003) and Bagnoli and Watts (2005) who provide a signalling benefit toconservative accounting policy choice. Specifically, Bagnoli and Watts show that in the presence of asymmetric information, conservative accounting policy choice can be used to communicatemanagement’s private information, which arguably should then lead to a reduced cost of equitycapital. Of more direct relevance, Gietzmann and Trombetta envisage a role for both the adoption ofconservative accounting policies and voluntary disclosure within the context of their model. Theyconclude that the economic implications of either accounting policy choice or voluntary disclosurecan not be meaningfully studied in isolation but rather, each has the potential to influence cost ofequity capital and additionally, that an investigation the economic benefits of accounting policychoice must “control for the voluntary disclosure strategy of firms.”The study also finds its roots in several related empirical studies. These include Francis,LaFond, Olsson, and Schipper (2004) who examine the relation between seven accounting-basedattributes of earnings including conservatism and the cost of equity capital, Francis, Nanda, andOlsson (2008) who examine the effect of voluntary disclosure on the cost of equity capitalconditional on the underlying quality of earnings, and Ahmed, Billings, Morton, and Stanford-Harris(2002) who find accounting conservatism to be associated with a lower cost of debt. We view aninvestigation into the direct relation between conservatism and cost of equity capital, conditional onthe firm’s information environment as a natural extension of these studies.Continuing, the predominance of research into conservatism focuses on the existence ofconditional conservatism and the contracting incentives of conservatism to mitigate agency conflict(Watts 2003a). Despite theoretical propositions supporting a signalling benefit for conservatism atthe firm level (Gietzmann and Trombetta, 2003; Bagnoli and Watts, 2005), the empirical evidence todate has paid little attention to the economic consequences of conservatism from perspectives alternative to agency theory. Finally, conservative reporting practices are optimally selected whenthey offer greater benefit or impose less cost on the firm relative to alternative financial reportingstrategies such as, for example, disclosure.3 The voluntary disclosure research to date has, for themost part, ignored the impact and potential information content of accounting policy choice,focusing almost exclusively on the association between voluntary disclosure and the cost of equitycapital. These gaps in the literature also in part form the motivation for the current study.

 


 عنوان فارسی مقاله: رابطه بین محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام
 عنوان انگلیسی مقاله: Conservatism, Disclosure and the Cost of Equity Capital
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *