دانلود ترجمه مقاله رابطه میان سرمایه کاری با نقدینگی سوددهی و پرداخت بدهی – مجله SSRN

ssrn2

 

 عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین سرمایه در گردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی: مطالعه موردی ACC
 عنوان انگلیسی مقاله: Relationship of working capital with liquidity, Profitability and solvency: A case study of ACC limited
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۹ صفحه
مجله  تحقیقات مدیریت در آسیا
دانشگاه  دانشکده داروسازی و مدیریت فناوری دانشگاه شیرپور
کلمات کلیدی  نقدینگی، سودآوری، ورشکستگی، سرمایه در گردش
نشریه SSRN ssrn3

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ اهداف مدیریت سرمایه در گردش
۱ ۲ حفظ نقدینگی
۲ ۲ به حداقل رساندن ریسک
۳ ۲ به حداکثر رساندن سودآوری
۳ بررسی ادبیات و پژوهش
۱ ۳ اهداف تحقیق
۲ ۳ فرضیه تحقیق
روش تحقیق
۴ ۳ در مورد شرکت- ACC Limited
۴ تحلیل داده ها
۱ ۴ موقعیت نقدینگی ACC Limited
۲ ۴ تحلیل نقدینگی و سودآوری ACC Limited
۳ ۴ ریسک در برابر سودآوری
۵ نتیجه گیری

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

اغلب مشاهده شده است که وقتی تحلیل مالی شرکت انجام می شود، بر سودآوری کسب و کار بیشتر از نقدینگی آن تاکید می شود. قطعاً، این مسئله کاملاً مشهود است، زیرا مهمترین هدف مالی هر کسب و کاری سودآوری می باشد. بنابراین مدیران بیشتر بر سودآوری تاکید می کنند. اما متغیر مهم دیگر، نقدینگی است، یعنی توانایی شرکت برای انجام تعهدات مالی کوتاه مدت. اگر شرکتی  توانایی تامین تعهدات مالی کوتاه مدتش رانداشته باشد، یک مرحله به سمت ورشکستگی پیش می رود. بنابراین مدیریت نقدینگی، شامل مبلغ یا مقدار سرمایه گذاریها در دارایی های نقدی جهت تامین تعهد کوتاه مدت بستانکاران و دیگران می شود.
ارتباط بین سرمایه در گردش و سود آوری یک بحث جالب توجه در مدیریت مالی بوده است. فرضاً تصمیم سرمایه در گردش بر نقدینگی و سودآوری تاثیر می گذارد. سرمایه گذاری زیاد در بخش سرمایه در گردش باعث سودآوری کم و سرمایه گذاری پائین تر باعث نقدینگی ناچیز می گردد. مدیریت برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به رابطه جانشینی بین نقدینگی و سودآوری نیاز دارد. هر سازمان، خواه انتفاعی یا غیر انتفاعی ، بدون توجه به اندازه و نوع کسب و کار، به مبلغ ضروری از سرمایه در گردش نیاز دارد. سرمایه درگردش مهم ترین عامل برای حفظ نقدینگی، بقا، توان مالی و سودآوری کسب وکار می باشد. معمولاً مشاهده گردید که اگر شرکت خواهان اقتباس ریسک بزرگتری برای سپر سود و زیان باشد، آنگاه بعد سرمایه در گردشش را نسبت به درآمدهای تولید شده، به حداقل می رساند. در صورت تمایل به ارتقاء و افزایش نقدینگی، سطح سرمایه درگردشش افزایش می یابد. با این حال، این تکنیک، قصد دارد حجم فروش را کاهش داده و متعاقباً بر سودآوری تاثیر می گذارد. برای حفظ سطوح بالای سودآوری،شرکت هاباید جریمه توان مالی برای حفظ سطوح نسبتاً پائین CS ، را دهند. به محض اینکه شرکت ها شروع به انجام کار می کنند، سودآوری آنها افزایش خواهد یافت چرا که مبلغ پول به CA بلااستفاده رسیده و توان مالی آنها در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

۵٫ نتیجه گیری
نقدینگی مشخصه ای است که ظرفیت تامین تعهدات مالی و زمان نیاز به آن را نشان می دهد.به سختی می توان بر اهمیت نقدینگی برای تامین تعهدات جاری و موعد آنها برای پرداخت زیاد تاکید نمود. شرکت برای تامین تعهدات جاری و حفظ عملیات های کسب و کار باید سطح کافی از سرمایه در گردش را حفظ کند. مدیریت موثر سرمایه در گردش مستلزم برنامه ریزی میان مدت و واکنش های فوری به تغییرات سریع در محیط کسب و کار فعلی می باشد. مدیریت سرمایه در گردش منطقه تابعی فاینانس یا تامین مالی به شمار می رود که کلیه حسابهای جاری شرکت را پوشش داده و با کفایت دارایی های جاری و همچنین سطح ریسک ناشی از بدهیهای جاری سرو کاردارد. رسیدگی موثر به نقدینگی شرکت حسن نیتی در مورد شرکت و همچنین موفقیت شرکت ایجاد می کند.
ACC Ltd یک شرکت مشهور از چند دهه گذشته، سودآوری رضایت بخشی دارد. اما موقعیت نقدینگی شرکت بسیار ضعیف و غیر قابل قبول می باشد. شرکت از یک سیاست سرمایه در گردش متحورانه برای افزایش سودآوری استفاده می کند. اما سرمایه درگردش منفی در همه سالها با افزایش مستمر بدهیهای جاری، قطعاً ریسک ورشکستگی را افزایش میدهد. بدون شک شرکتی با سرمایه در گردش منفی علامت کارایی مدیریت در کسب و کار می باشد که آرایش های حسابهای پرداختنی برای خود و همچنین موجودی کم و حسابهای وصول شدنی کم (اکیداً براساس وجه نقد) را توسعه داده است. روشن است این وضعیت برای شرکتی مشهور و بازاری قابل قیاس با وال مارت عملی می باشد. در این مورد نیز، احتمالاً ACC Limited در همین مسیر پیش می رود. در موقعیت های دیگر، حسابهای پرداختنی بزرگ علامت این هستند که شرکت دچار مشکلات مالی جدی شده است.در این وضعیت سرمایه در گردش منفی چگونه بر خط پایان یا نتیجه و بازده شرکت تاثیر می گذارد؟ اگر این اثر مفید ثابت شود، آنگاه سیاست گذاران را مجبور به خلق شرایطی می کند که شخص بتواند در جهت حفظ سرمایه درگردش منفی تلاش کند.به علاوه آژانس های نرخ بندی اغلب به سرمایه در گردش غیر نقدی منفی به عنوان منبع ریسک نکول نگاه می کنند که منجر به تخمین نرخ بهره بالاتر برای وام ها از سوی شرکت می گردد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

 Introduction

It is often observed that whenever the financial analysis of a company is done, more emphasisis given on the profitability of the business rather than on its liquidity. Of course, this is quiteobvious, as  the most  important  financial objective of any business  is  to earn profit. So,  themanagers  lay  more  emphasis  towards  profitability.  But  another  significant  variable  isliquidity which means the ability of a company to honour short term financial obligations. Ifthe company which is not able to honour its short-term financial obligations, it moves a step ahead  towards  its  bankruptcy.  Liquidity  management,  therefore,  involves  the  amount  ofinvestments  in  liquid  assets  to  meet  the  short-term  maturing  obligation  of  creditors  andothers.The relationship between working capital and the profitability has been an interesting debatein  financial management. Theoretically working  capital  decision  affects  both  liquidity  andprofitability.  Excess  of  Investment  in  working  capital may  result  in  low  profitability  and lower  investment  may  result  in  poor  liquidity.  Management  need  to  trade-off  betweenliquidity  and  profitability  to  maximize  shareholders  wealth.  Every  organization  whether,profit oriented or not, irrespective of size and nature of business, requires necessary amountof  working  capital.  Working  capital  is  the  most  crucial  factor  for  maintaining  liquidity,survival,  solvency  and  profitability  of  business  (Mukhopadhyay,  ۲۰۰۴).  Usually,  it  wasobserved that, if a firm wants to take a bigger risk for bumper profits and losses, it minimisesthe dimension of its working capital in relation to the revenues it generates. If it is willing toimprove  its  liquidity,  that  in  turn  raises  the  level  of  its working  capital. Nevertheless,  thistechnique  might  tend  to  reduce  the  sales  volume  and  consequently,  it  would  affect  theprofitability. Thus, a company needs to have a striking balance between the liquidity and theprofitability. In order to maintain high profitability levels companies might need to forfeit itssolvency for maintaining relatively low levels of CA. As soon as the companies start doing so,its profitability would improve as less amount of money would be fastened up to the idle CAand their solvency would be in danger 2. Goals of working capital management2.1 Maintain LiquidityLiquidity is an attribute that signifies the capacity to meet financial obligations as and whenrequired.  Liquidity  management  is  a  routine  function  of  finance  which  deals  with  theeffective management of  the  two components of working capital, viz.  the current assets andthe current  liabilities. The current assets may be defined as  the money and other assets  thatare readily convertible into cash. Cash itself is, by definition, the most liquid form of assets;other assets having varying degree of liquidity depending on the case with which they can beconverted  into cash. The current  liabilities  include all  types of  liabilities which will maturefor payment with in a period of one year such as bank overdraft, trade creditors, bills payable,outstanding expenses, etc. The importance of liquidity to meet the current obligations as andwhen  they  become  due  for  payment  can  hardly  be  over  emphasized.  In  fact,  liquidity  is  aprerequisite  for  the  very  survival  of  the  firm.  The  suppliers  and  short-term  creditors  areinterested of  the  short-term  solvency of  the  firm.  It  is  a  constraint which must be  satisfiedboth directly, in that firms must settle their debts, and indirectly, in that they must also reportan ability  to continue  to do so. Liquidity has been  taken as an  important  tool  to analyze  thesustainability and liquidity position of any enterprise that may also help to derive maximumprofits  at  minimum  cost.  A  company  must  maintain  its  ability  to  pay  off  its  currentobligations  and  have  a  sound  base  of  working  capital  to  stay  for  a  long  period  in  thecompetitive market.  


 

 عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین سرمایه در گردش با نقدینگی، سودآوری و توان مالی
 عنوان انگلیسی مقاله: Relationship of working capital with liquidity, Profitability and solvency: A case study of ACC limited
دانلود مقاله انگلیسی:
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *